Press "Enter" to skip to content

Category: زندگی

خدمت سربازی

امروز به پلیس +۱۰ مراجعه کردم و پس از دریافت فرم عکس گرفتن به بهداشت برای واکسیناسیون فرستاده شدم. بدنبال راهی برای پذیرش در سپاه…

Customized By AliReza © 2020